Call for Dancers

Open call for dancers ŻfinMalta National Dance Company
Expression of Interest 

CALL FOR DANCERS

for ŻfinMalta National Dance Company

 


Details

(EN)

ŻfinMalta, the National Dance Company of Malta, under the artistic direction of Paolo Mangiola, is holding an audition for female, male and non-binary dancers.

 

 

ŻfinMalta is a talented and adaptable dance ensemble with a diversity of creative voices reflecting the many influences that are part of today’s Malta. Since its inception, the company has pioneered fresh thinking about contemporary dance in the Maltese Islands and raised the profile of dance exponentially. We work with the best dancers and choreographers from Malta and around the globe to create productions that are bold and current and of a world-class standard. Our productions are always collaborative, engaging choreographers, set and costume designers, composers, and visual artists from Malta and internationally, and partnering with other organisations in theatre, opera, music and the visual arts.

Our work invites audiences to contemplate and question our contemporary world, with the ambition to enrich the lives of all who interact with the company – audiences, collaborators and participants alike.

 

Our repertoire includes works by: Paolo Mangiola, Tânia Carvalho, Riccardo Buscarini, Francesca Pennini, Núria Guru, Georgia Tegou, Roy Assaf, Jacopo Godani and Emanuel Gat.

 

 

We are looking for dancers with excellent coordination skills, a solid background in classical ballet and contemporary dance practices, and who have the ability to actively contribute to the creative process and adapt to the varied methodologies of the choreographers we work with.

 

Female dancers should feel confident with pointe work.

 

 A minimum 2 years of professional dance experience is required.

Applications should include all of the following: two photos (face and body), a CV including accurate height and stating current employee, and a video link of maximum two (2) minutes*. Send to: vacancies@zfinmalta.mt

 

*Only links to Vimeo and YouTube will be accepted.

Shortlisted candidates will be invited to audition on Saturday 11th February 2023 at the ŻfinMalta studios, Mediterranean Conference Centre, Valletta, Malta.

Selected candidates will be asked to stay on for an extra day, Sunday 12th February 2023.

Successful applicants will enter into a paid contract with ŻfinMalta National Dance Company from end of August 2023 to beginning of July 2024, for a maximum of 43 weeks. This is a three-year contract for service, reviewed on an annual basis.

Application Deadline: Friday 6th January 2023 at 5pm CET. Only shortlisted candidates will be contacted by Friday 13th January 2023.

This call shall be limited to EU registered citizens due to visa legal limitations for the role in question. The company does not hold online or private auditions.

For further information about the company and its activities go to www.zfinmalta.org

Dettalji

(MT)

ŻfinMalta, il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin ta’ Malta, taħt id-direzzjoni artistika ta’ Paolo Mangiola, se żżomm awdizzjoni għal żeffiena nisa, irġiel, u non-binary.

 

ŻfinMalta hija grupp taż-żfin adattabbli ta’ talent, b’diversità t’ilħna kreattivi li jirriflettu l-influwenzi varji li huma parti minn Malta fil-preżent. Sa mill-konċepiment tagħha, il-kumpanija dejjem utilizzat ħsibijiet ta’ ċertu novità fir-rigward taż-żfin kontemporanju fil-gżejjer Maltin u avvanzat il-profil taż-żfin b’mod esponenzjali. Aħna naħdmu mal-aħjar żeffiena u koreografi minn Malta u madwar id-dinja kollha sabiex noħolqu produzzjonijiet li huma kuraġġużi, aġġornati, u ta’ standard world-class. Il-produzzjonijiet tagħna huma dejjem kollaborattivi u jingaġġaw koreografi, disinjaturi ta’ settijiet u kostumi, kompożituri, u artisti tal-arti viżiva, kemm minn Malta u minn barra, filwaqt li tissieħeb ma’ organizzazzjonijiet oħra tat-teatru, tal-opra, tal-mużika u tal-arti viżiva.

 

Ix-xogħol tagħna jistieden l-udjenzi biex jikkontemplaw u jinterrogaw id-dinja kontemporanja bl-ambizzjoni li jżewqu l-ħajjiet ta’ dawk kollha li jinteraġixxu mal-kumpanija – udjenzi, kollaboraturi, kif ukoll parteċipanti.

 

Ir-repertorju tagħna jinkludi xogħlijiet ta’: Paolo Mangiola, Tânia Carvalho, Riccardo Buscarini, Francesca Pennini, Núria Guru, Georgia Tegou, Roy Assaf, Jacopo Godani, u Emanuel Gat.

 

 

Aħna qegħdin infittxu żeffiena b’ħiliet ta’ koordinazzjoni eċċellenti, esperjenza sostanzjali f’ballet klassiku u prattiċi ta’ żfin kontemporanju, u li għandhom l-abbiltà li jikkontribwixxu b’mod attiv għall-proċess kreattiv u jadattaw għall-metodoloġiji varji tal-koreografi li naħdmu magħhom.

 

Żeffiena nisa għandhom iħossuhom kunfidenti fit-teknika tal-pointe.

 

Minimu ta’ sentejn ta’ esperjenza fi żfin professjonali huwa rekwiżit.

L-applikazzjonijiet għandhom jinkludu dan li ġej: żewġ ritratti (tal-wiċċ u tal-ġisem), CV li tinkludi l-kejl eżatt tat-tul u li tindika x-xogħol preżenti tal-applikant, u video link ta’ massimu ta’ żewġ (2) minuti*. L-applikazzjonijiet għandhom jintbgħatu fuq: vacancies@zfinmalta.mt

 

*Links għal Vimeo u Youtube biss se jkunu aċċettati.

Il-kandidati pre-selezzjonati se jkun mistiedna għal awdizzjoni nhar is-Sibt 11 ta’ Frar 2023 fl-istudios ta’ ŻfinMalta, Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, Il-Belt Valletta, Malta.

Il-kandidati magħżula se jkunu mitluba biex jibqgħu ġurnata oħra, cioè l-Ħadd 12 ta’ Frar 2023.

L-applikanti li jintgħażlu se jidħlu f’kuntratt imħallas ma’ ŻfinMalta, il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin ta’ Malta, mill-aħħar t’Awwissu 2023 sal-bidu ta’ Lulju 2024, għal massimu ta’ 43 ġimgħa. Dan huwa kuntratt ta’ servizz ta’ tliet snin, li jiġi rivedut fuq bażi annwali.

Application Deadline: Friday 6th January 2023 at 5pm CET. Only shortlisted candidates will be contacted by Friday 13th January 2023.

Skadenza tal-applikazzjonijiet: Il-Ġimgħa, 6 ta’ Jannar 2023 fil-5pm CET. Il-kandidati pre-selezzjonati biss se jkunu kkuntattjati sal-Ġimgħa 13 ta’ Jannar 2023.

Din is-sejħa se tkun limitata biss għal ċittadini reġistrati tal-UE minħabba raġunijiet ta’ limitazzjonijiet legali in kwantu tal-visa għall-irwol in kwistjoni. Il-kumpanija ma żżommx awdizzjonijiet online jew privati.

Għal aktar informazzjoni dwar il-kumpanija u l-attivatijiet tagħha, żur www.zfinmalta.org