Call for Freelance Creative and Design Executive

Open call for creative and design executive for ŻfinMalta National Dance Company
Expression of Interest 

CALL FOR CREATIVE AND DESIGN EXECUTIVE

for ŻfinMalta National Dance Company

 


Details

(EN)

About the company

ŻfinMalta National Dance Company is a talented and adaptable dance ensemble, with a diversity of creative voices reflecting the many influences that are part of today’s Malta. Established in 2014, the company has quickly become one of the country’s leading Public Cultural Organisations, at the forefront of Malta’s contemporary art scene.

 

Since its creation, the company has pioneered fresh thinking about contemporary dance in the Maltese Islands and raised the profile of dance exponentially. We work with the best dancers and choreographers from Malta and around the globe to create productions that are bold and current and of a world-class standard. ŻfinMalta provides a space for artists to develop and take risks, contributing to an open and expansive dance ecology in Malta and internationally, and providing opportunities for aspiring, emerging and established dance professionals to realise their potential.

 

ŻfinMalta productions are always collaborative, engaging choreographers, set and costume designers, composers and visual artists from Malta and internationally, and partnering with other organisations in theatre, opera, music and the visual arts. Our work invites audiences to contemplate and question our contemporary world, with the ambition to enrich the lives of all who interact with the company – audiences, collaborators and participants alike.

 

Led by Artistic Director Paolo Mangiola and supported by a small yet driven administration team, ZfinMalta strives to deliver a yearly world class programme together with a strong outreach and education programme. Throughout the years the company has also invested greatly in its repertoire which will start touring in 2023.

 

In order to deliver its ambitious programme ŻfinMalta receives government funding through Arts Council Malta, in addition it actively raises funds in order to ensure its sustainability through various avenues such as corporate sponsorships, support from other entities and the Artistic Directors Circle. The executive team is composed of the Artistic Director, Producer and Agency Head supported by ŻfinMalta’s Board of Directors, led by the Chairperson, Ms. Alison Micallef White.

About the role

As a Freelance Creative and Design Executive, you will work closely with the Marketing and Communications Manager, Artistic Director and Agency Head. As a Creative and Design Executive you will be responsible in conceptualising and designing creative outputs for ŻfinMalta communications, campaigns and corporate promotions. In the specific you will be creating for each production various design outputs with distinct visual identities, for each production through as agreed with the Marketing and Communications Manager.

JOB OUTLINE

Job Title: Creative and Design Executive Salary: Negotiable

Contract term: 12-month contract for service with the possibility of renewing for a further 12 month term.

Days/HRS of work: This position offers remote and flexible working hours. The Service provider must work within tight deadlines as required by the Contracting Authorityand might be required to provide his/her services outside normal office hours. We estimate that the provider will be engaged for a maximum of 40 hours per month

Line Manager: Marketing and Communications Manager

Responsibilities

Creative

 • Learning about the work of all ZfinMalta programmes and initiatives and assisting in improving media strategies;
 • Conceptualising strong visual campaigns together with the Marketing and Communications manager and in line with ZfinMalta’s brand identity
 • Conceptualising and designing corporate products and merchandise

Design

 • Designing material for all ZfinMalta events
 • Graphic design for event marketing, publications, stationery and merchandise
 • Design and creation of documents
 • Creation of artworks
 • Striving to reach set targets in order to be able to contribute towards the attainment of the Agency’s overall communication targets;

Requirements

Interested applicants are to have:

 • A Bachelor’s degree in Arts or related area and one year experience working in design and programming;
 • Professional discretion;
 • Ability to communicate in Maltese and English;
 • Strong organisational skills;
 • Well-developed time management skills;
 • Ability to work under pressure;
 • Strong attention to detail;
 • Proficient computer skills in Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, and Premiere Pro and other editing software;
 • Verbal and written articulacy;

AND must have

 • In-depth knowledge of cultural policy, creative industries and the creative economy.

To apply kindly send a detailed CV, scans of your qualifications and an application letter to vacancies.zm@zfinmalta.mt by Friday 4th November, 5.00pm.

SEJĦAGĦAL FREELANCE CREATIVE AND DESIGN EXECUTIVE MA’

ŻFINMALTA – KUMPANIJA NAZZJONALI TAŻ-ŻFIN

 


Dettalji

(MT)

Dwar il-kumpanija

ŻfinMalta, il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin, huwa grupp taż-żfin adattabbli ta’ talent, b’diversità t’ilħna kreattivi li jirriflettu l-influwenzi varji li huma parti minn Malta fil-preżent. Stabbilita fl-2014, din il-kumpanija malajr saret waħda mill-aktar organizzazzjonijiet pubbliċi kulturali mexxejja, fuq quddiemnett tax-xena artistika kontemporanja ta’ Malta.

 

Sa mill-konċepiment tagħha, il-kumpanija dejjem utilizzat ħsibijiet ta’ ċertu novità fir-rigward taż-żfin kontemporanju fil-gżejjer Maltin u avvanzat il-profil taż-żfin b’mod esponenzjali. Aħna naħdmu mal-aħjar żeffiena u koreografi minn Malta u madwar id-dinja kollha sabiex noħolqu produzzjonijiet li huma kuraġġużi, aġġornati, u ta’ standard world-class.

 

ŻfinMalta tipprovdi spazju għall-artisti biex jiżviluppaw u jieħdu riskji, jikkontribwixxu għal ekoloġija miftuħa u espansiva ta’ żfin f’Malta u fuq skala internazzjonali, kif ukoll tipprovdi opportunitajiet għal żeffiena professjonali aspiranti, emerġenti, u stabbiliti biex jiskopru l-potenzjali tagħhom.

 

Il-produzzjonijiet ta’ ŻfinMalta huma dejjem kollaborattivi u jingaġġaw koreografi, disinjaturi ta’ settijiet u kostumi, kompożituri, u artisti tal-arti viżiva, kemm minn Malta u minn barra, filwaqt li tissieħeb ma’ organizzazzjonijiet oħra tat-teatru, tal-opra, tal-mużika u tal-arti viżiva.

 

Ix-xogħol tagħna jistieden l-udjenzi biex jikkontemplaw u jinterrogaw id-dinja kontemporanja bl-ambizzjoni li jżewqu l-ħajjiet ta’ dawk kollha li jinteraġixxu mal-kumpanija – udjenzi, kollaboraturi, kif ukoll parteċipanti.

 

Immexxi mid-Direttur Artistiku Paolo Mangiola u appoġġjat minn tim amministrattiv żgħir iżda ħabbrieki, ŻfinMalta tistinka biex twassal programm world-class ta’ kull sena kif ukoll programm b’saħħtu ta’ outreach
u edukazzjoni. Matul is-snin, il-kumpanija investiet ħafna wkoll fir-repertorju tagħha, li se jibda t-tour tiegħu fl-2023.

 

Sabiex twassal il-programm ambizzjuż tagħha, ŻfinMalta tirċievi fondi governattivi permezz tal-Kunsill Malti għall-Arti; barra minn dan, hi wkoll tiġbor fondi sabiex tiżgura s-sostenibbiltà tagħha permezz ta’ mezzi bħal sponsorjar korporattiv, appoġġ minn entitajiet oħra, u ċ-Ċirku tad-Direttur Artistiku. It-tim eżekuttiv hu
kompost mid-Direttur Artistiku, il-Produttur u l-Kap tal-Aġenzija, u hu appoġġjat mill-Bord tad-Diretturi ta’ ŻfinMalta, immexxi miċ-Chairperson Sa. Alison Micallef White.

Dwar l-irwol

Bħala Freelance Creative and Design Executive, int se tkun qed taħdem fil-viċin mal-Maniġer tal- Kummerċjalizzazzjoni u l-Komunikazzjoni, mad-Direttur Artistiku, u mal-Kap tal-Aġenzija. Bħala Creative and Design Executive, int se tkun responsabbli mill-konċepiment u l-iddisinjar tal-produzzjoni kreattiva għall-komunikazzjonijiet, il-kampanji, u l-promozzjonijiet korporattivi ta’ ŻfinMalta. B’mod aktar speċifiku, int se tkun qed toħloq—għal kull produzzjoni—varjetà ta’ produzzjonijiet ta’ disinji b’identitajiet viżwali distinti skont kif miftiehem mal-Maniġer tal-Kummerċjalizzazzjoni u l- Komunikazzjoni.

INFORMAZZJONI DWAR L-IMPJIEG

Titlu tal-Impjieg: Creative and Design Executive Salarju: Negozzjabli

Terminu tal-impjieg: Kuntratt għal servizzi ta’ 12-il xahar bil-possibbiltà ta’ tiġdid għal terminu ta’ 12-il xahar ieħor.

Jiem/sigħat ta’ xogħol: Din il-pożizzjoni toffri sigħat ta’ xogħol flessibbli kif ukoll dawk maħduma mill- bogħod. Il-fornitur tas-servizzi jrid jaħdem skont skadenzi stretti ħafna skont kif ikun mitlub mill- awtorità kontraenti u kapaċi jkun mitlub jipprovdi s-servizzi tiegħu barra mill-ħinijiet tal-uffiċċju normali. Aħna nistmaw li l-fornitur se jkun ingaġġat għal massimu ta’ 40 siegħa fix-xahar.

Superjur: Maniġer tal-Kummerċjalizzazzjoni u Komunikazzjoni.

Responsabbiltajiet

Kreattivi

 • Titgħallem dwar ix-xogħol kollu tal-programmi u inizjattivi ta’ ŻfinMalta u tassisti fit-titjib tal- istrateġiji tal-midja;
 • Tikkonċepixxi kampanji viżwali b’saħħithom flimkien mal-Maniġer tal-Kummerċjalizzazzjoni u l-Komunikazzjoni u f’konformità mal-identità tad-ditta ŻfinMalta;
 • Tikkonċepixxi u tiddisinja prodotti korporattivi u merkanzija relevanti.

Disinn

 • Tiddisinja materjal għal kull avveniment ta’ ŻfinMalta;
 • Disinn grafiku għall-kummerċjalizzazzjoni t’avvenimenti, pubblikazzjonijet, kartolerija, u merkanzija;
 • L-iddisinjar u l-ħolqien ta’ dokumenti;
 • Il-ħolqien ta’ xogħol artistku;
 • Tistinka biex tilħaq għanijiet stabbiliti sabiex tkun tista’ tikkontribwixxi lejn il-kisba tal-għanijiet komunikattivi tal-Aġenzija fl-intier tagħhom.

Rekwiżiti

Applikanti interessati għandhom ikollhom:

  • Grad ta’ Baċċellerat fl-Arti jew f’qasam relatat u sena esperjenza f’xogħol ta’ disinn u pprogrammar;
  • Diskrezzjoni professjonali;
  • L-abbiltà li jikkomunikaw bil-Malti u l-Ingliż;
  • Kapaċitajiet organizzattivi b’saħħithom;
  • Kapaċitajiet ta’ tqassim tal-ħin żviluppati sew;
  • L-abbiltà li jaħdmu taħt pressjoni;
  • Attenzjoni għad-dettall tajba;
  • Kompetenza profiċjenti fl-użu tal-kompjuter fir-rigward ta’ Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, u software ieħor tal-editjar;
  • Artikulazzjoni verbali u miktuba.

U jrid ikollhom

 • Għarfien fond ta’ politika kulturali, l-industriji kreattivi, u l-ekonomija kreattiva.

Biex tapplika, jekk jogħġbok ibgħat CV, kopja tal-kwalifiki tiegħek, u ittra t’applikazzjoni fuq vacancies.zm@zfinmalta.mt sal-5:00pm, il-Ġimgħa, 4 ta’ Novembru.