Call for Administration Officer

Expression of Interest 

CALL FOR ADMINISTRATION OFFICER

for ŻfinMalta National Dance Company

 


Details

(EN)

About the company

ŻfinMalta National Dance Company is a talented and adaptable dance ensemble, with a diversity of creative voices reflecting the many influences that are part of today’s Malta. Established in 2014, the company has quickly become one of the country’s leading Public Cultural Organisations, at the forefront of Malta’s contemporary art scene.

 

Since its creation, the company has pioneered fresh thinking about contemporary dance in the Maltese Islands and raised the profile of dance exponentially. We work with the best dancers and choreographers from Malta and around the globe to create productions that are bold and current and of a world-class standard. ŻfinMalta provides a space for artists to develop and take risks, contributing to an open and expansive dance ecology in Malta and internationally, and providing opportunities for aspiring, emerging and established dance professionals to realise their potential.

 

ŻfinMalta productions are always collaborative, engaging choreographers, set and costume designers, composers and visual artists from Malta and internationally, and partnering with other organisations in theatre, opera, music and the visual arts. Our work invites audiences to contemplate and question our contemporary world, with the ambition to enrich the lives of all who interact with the company – audiences, collaborators and participants alike.

 

Led by Artistic Director Paolo Mangiola and supported by a small yet driven administration team, ZfinMalta strives to deliver a yearly world class programme together with a strong outreach and education programme. Throughout the years the company has also invested greatly in its repertoire which will start touring in 2023.

 

In order to deliver its ambitious programme ŻfinMalta receives government funding through Arts Council Malta, in addition it actively raises funds in order to ensure its sustainability through various avenues such as corporate sponsorships, support from other entities and the Artistic Directors Circle. The executive team is composed of the Artistic Director, Producer and Agency Head supported by ŻfinMalta’s Board of Directors, led by the Chairperson, Ms. Alison Micallef White.

About the role

ŻfinMalta National Dance Company is looking for an Administration Officer who will work closely with the Agency Head and ŻfinMalta administration team. The Administration Officer will be assisting the team in various day to day tasks, manage the offices and supplies, process payments to service providers, assist in the bookings for international artists and maintain the company’s filing system (physical and digital).

JOB OUTLINE

Employment term: 12-month contract for service with the possibility of renewing for a further 12- month term.

Days/HRS of work: A maximum of 40 hours per week. Your hours of work will be agreed with the line manager.

Line Manager: Agency Head

Probation and Notice Period: This post carries a probationary period of three months, during which time the notice period required by either party is two weeks.

Responsibilities
 • To offer administrative support to ZfinMalta administration section as required.
 • To ensure customers, suppliers and stakeholders contacting the ZfinMalta with matters relating to Finance and Administration are dealt with professionally and efficiently.
 • Liaise with PCOs (Public Cultural Organisations) or other departments as required.
 • Timely checking, handling and sorting of mail and emails.
 • To receive and verify invoices and requisitions for goods and services.
 • To verify that transactions comply with financial policies and ACM’s procedures.
 • To prepare, verify, handle, distribute and process invoices, cheques, SWIFTs, deposits and other documents.
 • To maintain a filing system for all procurement and financial documents.
 • To ensure the confidentiality and security of all financial and administration documentation.
 • To handle transactions with banks, Ministries and relevant stakeholders
 • To assist in any other duties as needed from time to time, as directed by the Agency Head.
Competencies
 • Ability to work under pressure & multi-task, using a team approach to solve problems when appropriate.
 • A willingness to learn and expand his/her knowledge.
 • Ability to work autonomously with little or no supervision.

To apply kindly send a detailed CV, scans of your qualifications and an application letter to vacancies.zm@zfinmalta.mt by Friday 4th November, 5.00pm.

SEJĦA GĦAL UFFIĊJAL TAL-AMMINISTRAZZJONI 

MA’ ŻFINMALTA – KUMPANIJA NAZZJONALI TAŻ-ŻFIN

 


Dettalji

(MT)

Dwar il-kumpanija

ŻfinMalta, il-Kumpanija Nazzjonali taż-Żfin, huwa grupp taż-żfin adattabbli ta’ talent, b’diversità t’ilħna kreattivi li jirriflettu l-influwenzi varji li huma parti minn Malta fil-preżent. Stabbilita fl-2014, din il-kumpanija malajr saret waħda mill-aktar organizzazzjonijiet pubbliċi kulturali mexxejja, fuq quddiemnett tax-xena artistika kontemporanja ta’ Malta.

 

Sa mill-konċepiment tagħha, il-kumpanija dejjem utilizzat ħsibijiet ta’ ċertu novità fir-rigward taż-żfin kontemporanju fil-gżejjer Maltin u avvanzat il-profil taż-żfin b’mod esponenzjali. Aħna naħdmu mal-aħjar żeffiena u koreografi minn Malta u madwar id-dinja kollha sabiex noħolqu produzzjonijiet li huma kuraġġużi, aġġornati, u ta’ standard world-class.

 

ŻfinMalta tipprovdi spazju għall-artisti biex jiżviluppaw u jieħdu riskji, jikkontribwixxu għal ekoloġija miftuħa u espansiva ta’ żfin f’Malta u fuq skala internazzjonali, kif ukoll tipprovdi opportunitajiet għal żeffiena professjonali aspiranti, emerġenti, u stabbiliti biex jiskopru l-potenzjali tagħhom.

 

Il-produzzjonijiet ta’ ŻfinMalta huma dejjem kollaborattivi u jingaġġaw koreografi, disinjaturi ta’ settijiet u kostumi, kompożituri, u artisti tal-arti viżiva, kemm minn Malta u minn barra, filwaqt li tissieħeb ma’ organizzazzjonijiet oħra tat-teatru, tal-opra, tal-mużika u tal-arti viżiva.

 

Ix-xogħol tagħna jistieden l-udjenzi biex jikkontemplaw u jinterrogaw id-dinja kontemporanja bl-ambizzjoni li jżewqu l-ħajjiet ta’ dawk kollha li jinteraġixxu mal-kumpanija – udjenzi, kollaboraturi, kif ukoll parteċipanti.

 

Immexxi mid-Direttur Artistiku Paolo Mangiola u appoġġjat minn tim amministrattiv żgħir iżda ħabbrieki, ŻfinMalta tistinka biex twassal programm world-class ta’ kull sena kif ukoll programm b’saħħtu ta’ outreach
u edukazzjoni. Matul is-snin, il-kumpanija investiet ħafna wkoll fir-repertorju tagħha, li se jibda t-tour tiegħu fl-2023.

 

Sabiex twassal il-programm ambizzjuż tagħha, ŻfinMalta tirċievi fondi governattivi permezz tal-Kunsill Malti għall-Arti; barra minn dan, hi wkoll tiġbor fondi sabiex tiżgura s-sostenibbiltà tagħha permezz ta’ mezzi bħal sponsorjar korporattiv, appoġġ minn entitajiet oħra, u ċ-Ċirku tad-Direttur Artistiku. It-tim eżekuttiv hu
kompost mid-Direttur Artistiku, il-Produttur u l-Kap tal-Aġenzija, u hu appoġġjat mill-Bord tad-Diretturi ta’ ŻfinMalta, immexxi miċ-Chairperson Sa. Alison Micallef White.

Dwar l-irwol

Titlu tal-impjieg: Uffiċjal ta’ Sostenn Amministrattiv

Terminu tal-impjieg: Kuntratt għal servizzi ta’ 12-il xahar bil-possibbiltà ta’ tiġdid għal terminu ta’ 12- il xahar ieħor.

Jiem/sigħat ta’ xogħol: Massiumu ta’ 40 siegħa fil-ġimgħa. Is-sigħat ta’ xogħol tiegħek ikunu maqbula mas-superjuri tiegħek.

Superjur: Kap tal-Aġenzija.

Perjodu ta’ prova u perjodu t’avviż: Dan l-irwol iġorr miegħu perjodu ta’ prova ta’ tliet xhur, f’liema żmien il-perjodu neċessarju t’avviż għaż-żewġ partijiet huwa dak ta’ ġimagħtejn.

INFORMAZZJONI DWAR L-IMPJIEG

Titlu tal-impjieg: Uffiċjal ta’ Sostenn Amministrattiv

Terminu tal-impjieg: Kuntratt għal servizzi ta’ 12-il xahar bil-possibbiltà ta’ tiġdid għal terminu ta’ 12- il xahar ieħor.

Jiem/sigħat ta’ xogħol: Massiumu ta’ 40 siegħa fil-ġimgħa. Is-sigħat ta’ xogħol tiegħek ikunu maqbula mas-superjuri tiegħek.

Superjur: Kap tal-Aġenzija.

Perjodu ta’ prova u perjodu t’avviż: Dan l-irwol iġorr miegħu perjodu ta’ prova ta’ tliet xhur, f’liema żmien il-perjodu neċessarju t’avviż għaż-żewġ partijiet huwa dak ta’ ġimagħtejn.

Responsabbiltajiet
 • Tipprovdi appoġġ amministrattiv lis-sezzjoni tal-amministrazzjoni ta’ ŻfinMalta kif hemm bżonn.
 • Li l-klijenti, il-fornituri, u l-partijiet interessati li jikkuntattjaw lil ŻfinMalta fuq kwistjonijiet relatati mal-finanzi u l-amministrazzjoni jiġu ttrattati b’mod professjonali u effiċjenti.
 • Tikkordina ma’ PCOs (organizzazzjonijiet pubbliċi kulturali) u dipartimenti oħra skont il-ħtieġa.
 • Tiċċekkja, tieħu ħsieb, u tikklassifika posta u emails fil-ħin.
 • Tirċievi u tivverifika fatturi u rekwiżizzjonijiet għal oġġetti u servizzi.
 • Tivverifika li t-tranżazzjonijiet jikkonformaw mal-politiki finanzjarji u l-proċeduri tal-ACM.
 • Tipprepara, tivverifika, tieħu ħsieb, tiddistribwixxi, u tipproċessa fatturi, ċekkijiet, SWIFTs, depożiti, u dokumenti oħra.
 • Tmantni sistema ta’ filing għall-akkwisti u d-dokumenti finanzjarji kollha.
 • Tiżgura l-kunfidenzjalità u s-sigurtà tad-dokumentazzjoni finanzjarja u amministrattiva kollha.
 • Tieħu ħsieb tranżazzjonijiet ma’ banek, ministeri, u partijiet interessati relevanti.
 • Tassisti f’kull dmirijiet oħra kif ikun hemm bżonn minn żmien għal żmien, taħt id-direzzjoni tal-Kap tal-Aġenzija.

Kompetenzi
 • L-abbiltà li taħdem taħt pressjoni u li tmexxi affarijiet differenti fl-istess ħin, filwaqt li tadotta approċċ ta’ tim biex issolvi problemi meta jkun hemm bżonn.
 • Rieda li titgħallem u tespandi l-għarfien tiegħek.
 • Abbiltà li taħdem awtonomament bi ftit jew bla ebda superviżjoni.

Biex tapplika, jekk jogħġbok ibgħat CV, kopja tal-kwalifiki tiegħek, u ittra t’applikazzjoni fuq vacancies.zm@zfinmalta.mt sal-5:00pm, il-Ġimgħa, 4 ta’ Novembru.