Developing Dramaturgical Skills

(EN)

Open Call for Participants

 

Developing Dramaturgical Skills
Critical Chapters in Creative Processes

ŻfinMalta, under the artistic direction of Paolo Mangiola, and in collaboration with Spazju Kreattiv, is launching its first Dramaturgical Series, a tri-part series occurring in three chapters presented in April, May & June 2022.

 

This dramaturgical series of sessions will address questions such as: “What is a dance dramaturg?” “Why do we need a dance dramaturg?”, “Why should I become a dance dramaturg?”. The series will focus on discovering the tools of dramaturgical practice, with particular emphasis on the word ‘practice’.

 

Led jointly by Rodia Vomvolou and Thomas Schaupp, both dance dramaturgs will share their own practices and experience in the field as they mentor the selected applicants through the series being hosted at Spazju Kreattiv.

 

Chapter 1: Tuesday, 5th – Thursday, 7th April 2022 (remote sessions, Studio B, Spazju Kreattiv / 3hrs per day)

 

Chapter 2: Tuesday, 3rd – Thursday, 5th May 2022 (3 day intensive, Studio A, Spazju Kreattiv / 6hrs per day)

 

Chapter 3: Wednesday, 8th – Friday, 10th June 2022 (remote sessions, Studio A, Spazju Kreattiv / 6hrs per day)

 

This is an excellent opportunity for people that are interested in dance and movement as an art form and its development.  ZfinMalta and Spazju Kreattiv are calling to all individuals coming from the arts and humanities, academia and science, who are looking to enrich the tools of their current practice and may be particularly interested in artistic creation processes.

 

The course is free of charge and limited to 6 participants.

HOW TO APPLY

Interested applicants who are able to commit to the dates listed above are to send a cover letter of max 600 words by email to project@zfinmalta.mt explaining:

 

 • Their background

 

 •  Their motivation

 

 • What they expect to gain from this experience

 

 • Their time preference for the live sessions in Chapter 2 (13:00 – 19:00  or  11:00 – 17:00)
APPLICATION DEADLINE: 10TH FEBRUARY 2022

Following this, the ŻfinMalta and Spazju Kreattiv team will be evaluating applications and getting in touch with selected applicants by the 18th March 2022.

 

This series will be an excellent opportunity to scout for potential dramaturgical talent on the Island, targeting individuals coming from all fields of arts and humanities who are looking to enrich/develop the tools of their current practice, more specifically those interested in creating work involving movement.

 

The course will offer a discourse on dramaturgical tools and may be particularly appealing to:

 

 • those wondering what collaboration with a dramaturg may mean

 

 • artists interested collaborating on movement-based works

 

 • those looking to be more critical in creation processes

 

 • Individuals interested in what it could be like to collaborate with a dramaturg.
ABOUT RODIA VOMVOLOU

Rodia Vomvolou (1993, Greece) is a dance dramaturg and researcher based between Amsterdam and Athens. As a freelancer dramaturg and mentor, Rodia collaborates with institutions, festivals and Dance Houses in Europe such as Dansmakers Αmsterdam, Dansateliers Rotterdam, Circustruction Rotterdam, Dance House Lemesos, Dance Days Chania, ZfinMalta. She also works with independent artists in Greece (Danae Theodoridou, Eleni Mylona, Persa Stamatopoulou, Ioanna Angelopoulou, Nefeli Asteriou, Anastasia Valsamaki etc.), the Netherlands (Fernando Belfiore, Vloeistof) and Cyprus (Petros Konarris, Konstantina Skalionta). Since 2019 she is the mentor and curator of the Artistic Development programme “Moving the New” of Dance House Limassol in Cyprus. Rodia is currently doing a PhD research project on the self-positioning of the dance dramaturg, under the supervision of Prof. Dr. Maaike Bleeker in Utrecht University. She graduated from Utrecht University in 2018 with an MA in Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy (Cum laude) with a scholarship by John S. Latsis Foundation. Her Thesis ”Dare to stammer, dare to stutter. Towards an alternative understanding of the knowledge of the dramaturg” was a candidature for nomination for Best Thesis Award of the Faculty of Humanities 2019. She also holds a BA in Drama and Performance Theory, History and Analysis from the School of Drama, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (Cum Laude).

Zfinmalta's Developing Dramaturgical Skills - Mila Pavicevic
ZfinMalta's Developing Dramaturgical Skills - Rodia Vomvolou - photo Buba Gabedava
photo credit: Buba Gabedava
ABOUT MILA PAVIĆEVIĆ

Mila Pavićević, born in Dubrovnik, Croatia, is a dramaturge, writer and producer working mainly in the context of the independent dance scene in Berlin, Germany, as well as collaborating with institutions such Bürgerbühne, Staatsschauspiel Dresden and Theater Basel. She regularly works with choreographers Sergiu Matis, Sheena McGrandles and Sebastian Matthias. As a teacher and mentor she worked and Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin (HZT) and Züricher Hochschule der Künste. She finished Dramaturgy, at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb (MA,) and Greek and Comparative literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (BA). She is employed as a researcher in the department of Dance Studies at the Free University Berlin where she is writing her PhD. Her writing has been published and translated all over the world. For her book “Ice Girl and Other Fairytales” she received in 2009 European Prize for Literature.

(MT)

Sejħa miftuħa għall-parteċipanti

 

L-Iżvilupp ta’ Ħiliet Drammaturġiċi
Kapitli Kritiċi fi Proċessi Kreattivi 

ŻfinMalta, taħt id-direzzjoni artistika ta’ Paolo Mangiola, u b’kollaborazzjoni ma Spazju Kreattiv, qed tniedi l-ewwel Serje Drammaturġika tagħha, serje fuq tliet partijiet bi tliet kapitli ppreżentati f’April, f’Mejju u f’Ġunju tal-2022.

 

Din is-serje drammaturġika ta’ sessjonijiet se tindirizza mistoqsijiet bħal: “X’inhu drammaturgu taż-żfin?”, “Għalfejn għandna bżonn drammaturgu taż-żfin?”, “Għalfejn għandi nsir drammaturgu taż-żfin?”. Din is-serje se tiffoka fuq l-iskoperta ta’ għodod ta’ prattika drammaturġika, b’enfasi partikolari fuq il-kelma “prattika”.

 

Immexxi b’mod konġunt minn Rodia Vomvolou u Thomas Schaupp, iż-żewġ drammaturgi taż-żfin se jikkondividu l-prattiki u l-esperjenzi tagħhom fil-qasam waqt li se jkunu qed jgħallmu lill-applikanti magħżula matul is-serje li se tittella’ fi Spazju Kreattiv.

 

Kapitlu 1: It-Tlieta, il-5 ta’ April – il-Ħamis, is-7 ta’ April 2022 (sessjonijiet online, Studio B, Spazju Kreattiv / 3 sigħat kuljum)

 

Kapitlu 2: It-Tlieta, it-3 ta’ Mejju – il-Ħamis, il-5 ta’ Mejju 2022 (3 ijiem intensivi, Studio A, Spazju Kreattiv / 6 sigħat kuljum)

 

Kapitlu 3: L-Erbgħa, it-8 ta’ Ġunju – il-Ġimgħa, l-10 ta’ Ġunju 2022 (sessjonijiet online, Studio A, Spazju Kreattiv / 3 sigħat kuljum)

 

 

Din hija opportunità eċċellenti għan-nies li huma interessati fiż-żfin u l-moviment bħala forma artistika u l-iżvilupp tiegħu. ŻfinMalta u Spazju Kreattiv qed isejħu għall-individwi kollha li ġejjin mis-settur artistiku u x-xjenzi umanistiċi, l-akkademja u x-xjenza li qed ifittxu li jsaħħu l-għodod tal-prattika attwali tagħhom u li huma partikolarment interessati fil-proċessi ta’ ħolqien artistiku.

 

Il-kors huwa mingħajr ħlas u limitat għal 6 parteċipanti.

KIF TAPPLIKA

L-applikanti interessati li huma disponibbli fid-dati msemmija hawn fuq għandhom jibagħtu ittra ta’ akkumpanjament ta’ massimu ta’ 600 kelma permezz ta’ email lil project@zfinmalta.mt fejn għandhom jispjegaw:

 

 • L-isfond tagħhom;

 

 •  Il-motivazzjoni tagħhom;

 

 • X’qed jistennew li jiksbu minn din l-esperjenza;

 

 • Il-preferenza ta’ ħin tagħhom għas-sessjonijiet diretti fil-Kapitlu 2 (13:00 – 19:00 jew 11:00 – 17:00).
Data tal-għeluq tal-applikazzjoni: l-10 ta’ Frar 2022

Wara dan, it-tim ta’ ŻfinMalta u Spazju Kreattiv se jevalwaw l-applikazzjonijiet u se jikkuntattjaw lill-applikanti magħżula sat-18 ta’ Marzu 2022.

 

Din is-serje se tkun opportunità eċċellenti biex jinstab talent drammaturġiku potenzjali fuq il-gżira, fejn se jkunu fil-mira dawk l-individwi li jkunu ġejjin mill-oqsma kollha tal-arti u x-xjenzi umanistiċi li jridu jsaħħu/jiżviluppaw l-għodod tal-prattika attwali tagħhom, b’mod aktar speċifiku dawk interessati fil-ħolqien ta’ xogħol li jinvolvi l-moviment.

 

Il-kors se joffri diskors fuq l-għodod drammaturġiċi u jistgħu jkunu partikolarment interessanti għal:

 • dawk li jixtiequ jsiru jafu x’tista’ tfisser kollaborazzjoni ma’ drammaturgu;

 

 • artisti interessati li jikkollaboraw f’xogħlijiet ibbażati fuq il-moviment;

 

 • dawk li qed jippruvaw ikunu aktar kritiċi fil-proċessi ta’ ħolqien;

 

 • individwi interessati fuq kif jista’ jkun li tikkollabora ma’ drammaturgu.
DWAR RODIA VOMVOLOU

Rodia Vomvolou (1993, il-Greċja) hija drammaturga taż-żfin u riċerkatriċi bbażata bejn Amsterdam u Ateni. Bħala drammaturga u għalliema freelancer, Rodia tikkollabora ma’ istituzzjonijiet, festivals u Djar taż-Żfin fl-Ewropa bħal pereżempju Dansmakers Amsterdam, Dansateliers Rotterdam, Circustruction Rotterdam, Dance House Lemesos, Dance Days Chania, ŻfinMalta. Hija taħdem ukoll ma’ artisti indipendenti fil-Greċja (Danae Theodoridou, Eleni Mylona, Persa Stamatopoulou, Ioanna Angelopoulou, Nefeli Asteriou, Anastasia Valsamaki eċċ.), fin-Netherlands (Fernando Belfiore, Vloeistof) u f’Ċipru (Petros Konarris, Konstantina Skalionta). Ilha mill-2019 taħdem bħala l-għalliema u l-kuratur tal-programm ta’ Żvilupp Artistiku “Moving the New” ta’ Dance House Limassol f’Ċipru. Bħalissa Rodia qed tagħmel proġett ta’ riċerka ta’ PhD dwar il-pożizzjonament awtonomu tad-drammaturgu taż-żfin, taħt is-superviżjoni tal-Prof. Dr. Maaike Bleeker fl-Università ta’ Utrecht. Hija ggradwat mill-Università ta’ Utrecht fl-2018 b’MA in Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy (Cum laude) b’borża ta’ studju minn John S. Latsis Foundation. It-teżi tagħha “Dare to stammer, dare to stutter. Towards an alternative understanding of the knowledge of the dramaturg” kienet kandidatura għal nomina għall-Premju tal-Aqwa Teżi tal-Fakultà tax-Xjenzi Umanistiċi tal-2019. Hija għandha wkoll BA in Drama and Performance Theory, History u Analysis minn School of Drama, Aristotle University of Thessaloniki, il-Greċja (Cum Laude).

Zfinmalta's Developing Dramaturgical Skills - Mila Pavicevic
ZfinMalta's Developing Dramaturgical Skills - Rodia Vomvolou - photo Buba Gabedava
photo credit: Buba Gabedava
DWAR MILA PAVIĆEVIĆ

Mila Pavićević, imwielda f’Dubrovnik, il-Kroazja, hija dramaturġa, kittieba u produttur li taħdem prinċipalment fil-kuntest tax-xena taż-żfin indipendenti f’Berlin, il-Ġermanja, kif ukoll tikkollabora ma’ istituzzjonijiet bħal Bürgerbühne, Staatsschauspiel Dresden u Theater Basel. Hija taħdem regolarment mal-koreografi Sergiu Matis, Sheena McGrandles u Sebastian Matthias. Bħala għalliema u mentor hija ħadmet f’ Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin (HZT) u Züricher Hochschule der Künste. Temmet id-Dramaturġija, fl-Akkademja tal-Arti Drammatika f’Zagreb (MA,) u l-Letteratura Griega u Komparattiva fil-Fakultà tal-Umanitajiet u x-Xjenzi Soċjali f’Zagreb (BA). Hija impjegata bħala riċerkatur fid-dipartiment tal-Istudji taż-Żfin fl-Università Ħielsa ta’ Berlin fejn qed tħejji il-PhD tagħha. Il-kitba tagħha ġiet ippubblikata u tradotta mad-dinja kollha. Għall-ktieb tagħha “Ice Girl and Other Fairytales” fl-2009 hija rċeviet il-Premju Ewropew għal-Letteratura.

FURTHER INFORMATION

For further information and to discuss any of ŻfinMalta’s Education programmes, please contact our Education & Outreach Officer, Martina Zammit on martina.d.zammit@zfinmalta.mt